Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Ninh Đa

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Văn bản ngành > Văn bản nhà trường >

Phiếu đánh giá Tiêu chuẩn 2

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

(Kèm theo Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày28/12/2012  của Bộ GDĐT)

 

Trường tiểu học Ninh Đa

Nhóm Một

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

Tiêu chí 1. Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục.

a) Hiệu trưởng có số năm dạy học từ 4 năm trở lên, phó hiệu trưởng từ 2 năm trở lên (không kể thời gian tập sự);

b) Được đánh giá hằng năm đạt từ loại khá trở lên theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học;

c) Được bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và quản lý giáo dục theo quy định.

1. Mô tả hiện trạng (mục này phải có mã minh chứng kèm theo):....................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

2. Điểm mạnh:................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

3. Điểm yếu:......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:......................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

5. Tự đánh giá:

5.1. Xác định trường đạt hay không đạt từng chỉ số của tiêu chí:

    Chỉ số a: Đạt (hoặc không đạt) ....................................

    Chỉ số b: Đạt (hoặc không đạt)....................................

    Chỉ số c: Đạt (hoặc không đạt)...................................

5.2. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt (hoặc không đạt)............................

 

Xác nhận của Nhóm trưởng

Ninh Đa, ngày... tháng .... năm 2013

Người viết

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

(Kèm theo Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày28/12/2012  của Bộ GDĐT)

 

Trường tiểu học Ninh Đa

Nhóm Một

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

Tiêu chí 2. Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

a) Số lượng và cơ cấu giáo viên đảm bảo để dạy các môn học bắt buộc theo quy định;

b) Giáo viên dạy các môn: thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đảm bảo quy định;

c) Giáo viên đạt trình độ chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 20% trở lên đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và 40% trở lên đối với các vùng khác.

1. Mô tả hiện trạng (mục này phải có mã minh chứng kèm theo):....................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

2. Điểm mạnh:................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

3. Điểm yếu:......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:......................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

5. Tự đánh giá:

5.1. Xác định trường đạt hay không đạt từng chỉ số của tiêu chí:

    Chỉ số a: Đạt (hoặc không đạt) ....................................

    Chỉ số b: Đạt (hoặc không đạt)....................................

    Chỉ số c: Đạt (hoặc không đạt)...................................

5.2. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt (hoặc không đạt)............................

 

Xác nhận của Nhóm trưởng

Ninh Đa, ngày... tháng .... năm 2013

Người viết

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

(Kèm theo Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày28/12/2012  của Bộ GDĐT)

 

Trường tiểu học Ninh Đa

Nhóm Một

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

Tiêu chí 3. Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáo viên.

a) Xếp loại chung cuối năm học của giáo viên đạt 100% từ loại trung bình trở lên, trong đó có ít nhất 50% xếp loại khá trở lên theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;

b) Số lượng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên đạt ít nhất 5%;

c) Giáo viên được đảm bảo các quyền theo quy định của Điều lệ trường tiểu học và của pháp luật.

1. Mô tả hiện trạng (mục này phải có mã minh chứng kèm theo):....................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

2. Điểm mạnh:................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

3. Điểm yếu:......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:......................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

5. Tự đánh giá:

5.1. Xác định trường đạt hay không đạt từng chỉ số của tiêu chí:

    Chỉ số a: Đạt (hoặc không đạt) ....................................

    Chỉ số b: Đạt (hoặc không đạt)....................................

    Chỉ số c: Đạt (hoặc không đạt)...................................

5.2. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt (hoặc không đạt)............................

 

Xác nhận của Nhóm trưởng

Ninh Đa, ngày... tháng .... năm 2013

Người viết

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

(Kèm theo Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày28/12/2012  của Bộ GDĐT)

 

Trường tiểu học Ninh Đa

Nhóm Một

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

Tiêu chí 4. Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường.

a) Số lượng nhân viên đảm bảo quy định;

b) Nhân viên kế toán, văn thư, y tế, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị dạy học có trình độ trung cấp trở lên theo đúng chuyên môn; các nhân viên khác được bồi dưỡng về nghiệp vụ theo vị trí công việc;

c) Nhân viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và được đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định.

 

1. Mô tả hiện trạng (mục này phải có mã minh chứng kèm theo):....................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

2. Điểm mạnh:................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

3. Điểm yếu:......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:......................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

5. Tự đánh giá:

5.1. Xác định trường đạt hay không đạt từng chỉ số của tiêu chí:

    Chỉ số a: Đạt (hoặc không đạt) ....................................

    Chỉ số b: Đạt (hoặc không đạt)....................................

    Chỉ số c: Đạt (hoặc không đạt)...................................

5.2. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt (hoặc không đạt)............................

 

Xác nhận của Nhóm trưởng

Ninh Đa, ngày... tháng .... năm 2013

Người viết

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

(Kèm theo Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày28/12/2012  của Bộ GDĐT)

 

Trường tiểu học Ninh Đa

Nhóm Một

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

Tiêu chí 5. Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường tiểu học và của pháp luật.

a) Đảm bảo quy định về tuổi học sinh;

b) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của học sinh và quy định về các hành vi học sinh không được làm;

c) Được đảm bảo các quyền theo quy định.

1. Mô tả hiện trạng (mục này phải có mã minh chứng kèm theo):....................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

2. Điểm mạnh:................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

3. Điểm yếu:......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:......................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

5. Tự đánh giá:

5.1. Xác định trường đạt hay không đạt từng chỉ số của tiêu chí:

    Chỉ số a: Đạt (hoặc không đạt) ....................................

    Chỉ số b: Đạt (hoặc không đạt)....................................

    Chỉ số c: Đạt (hoặc không đạt)...................................

5.2. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt (hoặc không đạt)............................

 

Xác nhận của Nhóm trưởng

Ninh Đa, ngày... tháng .... năm 2013

Người viết

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Lâm Ngọc Kính @ 06:21 05/04/2013
Số lượt xem: 1041
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến